Chặng đường sự nghiệp của Kim Go Eun từ năm 18 tuổi