Calming Short (2015 Styled): FreddyYesDoraNo’s Shot