ഒഞ്ചിയത്ത് ആർഎംപി പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രണം | RMP | Worker| House | Attack