แปรอักษรโดยโรงเรียนเครือจตุรมิตร @ 7th FESPIC Games, 10 Jan 1999