അഷ്ടമിരോഹിണി ശോഭാ യാത്ര #cherai #ashtamispecial #shobhayathra 2023 #balagokulam# Ernakulam# Vypin