[ThienNhan] 11m20d - bé Nấm tập đi - hồi hộp theo Nấm