Μαλαματένια Λόγια - Παπακωνσταντίνου,Καλημέρη,Υφαντής