ഈ ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ജപിക്കൂ, ഫലസിദ്ധി ഉറപ്പ് -- PART 1