ในหลวงรัชกาลที่ 9 กรมดุริยางค์ทหารบก MASTER ORIGINAL