Lloyd-sama, Lloyd-sama, Lloyd-sama, Lloyd-sama, Lloyd-sama, #shorts