Tin Mới-Trung Quốc Nhận Xét Về Sức Mạnh Hải Quân Việt Nam Trên Biển Đông