DSDS 2018 | Marie Wegener mit "I Have Nothing" von Whitney Houston